Безпритульні пси розірвали 30 гусей на Хмельниччині. Суд визначився, хто заплатить за збитки

Без­при­туль­ни­ми со­ба­ка­ми бу­ло за­ду­ше­но та ро­зір­ва­но 18 гу­сей по­ро­ди «Ве­ли­ка сі­ра» та 12 птахів по­ро­ди «Лін­да» - Безпритульні пси розірвали 30 гусей на Хмельниччині. Суд визначився, хто заплатить за збитки
Без­при­туль­ни­ми со­ба­ка­ми бу­ло за­ду­ше­но та ро­зір­ва­но 18 гу­сей по­ро­ди «Ве­ли­ка сі­ра» та 12 птахів по­ро­ди «Лін­да»
Фото з відкритих джерел

Суд зобов’язав міську раду на Хмельниччині виплатити 60 тис. грн компенсації через напад псів

У 2019 ро­ці у міс­ті Сла­ву­ті став­ся ін­ци­дент: со­ба­ки при­тул­ку «Сла­ву­та-Сер­віс» пош­ма­ту­ва­ли до­маш­ню пти­цю міс­це­вої меш­канки. Жін­ка звер­ну­ла­ся до су­ду. Суд постановив виплатити жінці компенсацію за майнову і моральну шкоду.

«Так, 19 вересня 2019 ро­ку близь­ко 09 годин 30 хвилин без­при­туль­ні со­ба­ки за­ду­шили та ро­зір­вали на­леж­ні по­зи­вач­ці гу­си по­ро­ди «Ве­ли­ка сі­ра» у кіль­кос­ті 18 гу­сей та по­ро­ди «Лін­да» у кіль­кос­ті 12 гу­сей. По­зи­вач­ка вка­зує, що її гу­си пе­ре­бу­ва­ли на те­ри­то­рії на­леж­но­го їй до­мо­гос­по­дарс­тва, що ого­род­же­но ме­та­ле­вою сіт­кою та пар­ка­ном. Од­нак, без­при­туль­ні со­ба­ки пош­кодили сіт­ку в де­кіль­кох міс­цях та про­ник­ли на те­ри­то­рію, де ут­ри­му­ва­лися гу­си», – йдеться у повідомленні.

По­зи­вач­ка заз­на­чила, що оче­вид­цем по­дії був її син, який у при­сут­ності пра­ців­ни­ків по­лі­ції, що бу­ли вик­ли­ка­ні на міс­це по­дії, вка­зав, що троє со­бак, яких він ви­га­няв із те­ри­то­рії на­леж­но­го їм до­мо­гос­по­дарс­тва, є со­ба­ка­ми, що пе­ре­бу­ва­ли у при­тул­ку «Сла­ву­та-Сер­віс», віль­но пе­ре­су­ва­ючи­ся його те­ри­то­рі­єю.

«На вка­за­них со­ба­ках бу­ли від­сутні оший­ни­ки та будь­-які оз­на­ки, які вка­зу­ва­ли б на те, що со­ба­ки ма­ють гос­по­да­рів. Піс­ля по­дії по­зи­вач­ка пе­ре­бу­ва­ла у ста­ні пос­тій­но­го стре­су вик­ли­ка­но­го за­по­ді­ян­ням шко­ди її май­ну, ма­ла не­га­тив­ні пе­ре­жи­ван­ня та спо­га­ди, по­чут­тя від­чаю та обу­рен­ня, а по­дії, що ста­ли­ся по­тяг­ли за со­бою не­ра­ці­ональ­не ви­ко­рис­тання жит­тє­во­го ча­су. Від­по­ві­да­чі в доб­ро­віль­но­му по­ряд­ку від­мо­ви­лись від­шко­ду­ва­ти по­зи­вач­ці за­по­ді­яні без­при­туль­ни­ми со­ба­ка­ми збит­ки, то­му во­на про­сить суд со­лі­дар­но стяг­ну­ти з від­по­ві­да­чів на її ко­ристь май­но­ву шко­ду в роз­мі­рі 30 000 грн та 30 000 грн мо­раль­ної шко­ди, а та­кож су­до­ві вит­ра­ти», – йдеть­ся у ма­те­рі­алах спра­ви.

У су­до­во­му за­сі­дан­ні по­зи­вач­ка заз­на­чи­ла, що бі­лі гу­си ви­ве­де­ні нею за до­по­мо­гою ін­ку­ба­то­рів, а гу­си по­ро­ди «Лін­да» во­на ку­пу­ва­ла на ба­за­рі вар­тістю по 190 гри­вень за гу­се­ня. Гу­сей по­ро­ди «Ве­ли­ка сі­ра» по­зи­вач­ка пла­ну­ва­ла три­ма­ти на плем’я для роз­ве­ден­ня, од­нак, че­рез нед­ба­лу без­ді­яль­ність від­по­ві­да­чів, їх по­ду­ши­ли та пор­ва­ли без­при­туль­ні со­ба­ки, які віль­но роз­гу­лю­ва­ли те­ри­то­рі­єю КП «Сла­ву­та-Сер­віс» та міс­том.

Та­кож у спра­ві заз­на­ча­єть­ся:

«…гу­сей в них бу­ло 30, гу­си ве­ли­кі, доглянуті, по 5–6 кг од­на. Ні по­лі­ція, ні пред­став­ник КП «Сла­ву­та-Сер­віс» не по­яс­ни­ли, що ма­ють ро­би­ти по­тер­пі­лі да­лі з ти­ми туш­ка­ми. В при­сут­ності су­сі­дів во­ни поз­би­ра­ли тру­пи трид­ця­ти гу­сей, а са­ме – 18 сі­рих та 12 бі­лих – зва­жи­ли їх на елек­трон­них ва­гах, по­міс­ти­ли в па­ке­ти та від­везли до від­ве­де­но­го міс­ця для сміт­тя».

У свою чер­гу, від від­по­ві­да­чів – Сла­вутсь­кої місь­кої ра­ди та КП «Сла­ву­та-Сер­віс» – до су­ду на­дій­шли від­зи­ви на по­зов­ну за­яву. У них від­по­ві­да­чі про­си­ли суд від­мо­ви­ти у за­до­во­лен­ні по­зо­ву.

Вив­чивши ма­те­рі­али спра­ви, се­ред яких, зок­ре­ма, ві­де­офік­са­ція, по­ка­зи свід­ків, суд, ке­ру­ючись ст. ст. 4, 5. 12, 79–81, 141, 259–265, 273, 354 ЦПК Ук­ра­їни, ви­рі­шив:

«По­зов до Сла­вутсь­кої місь­кої ра­ди, ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Сла­вутсь­кої місь­кої ра­ди, Ко­му­наль­но­го під­при­ємс­тва «Сла­ву­та-Сер­віс» про від­шко­ду­ван­ня май­но­вої та мо­раль­ної шко­ди за­до­віль­ни­ти час­тко­во.

Стяг­ну­ти на ко­ристь пос­траж­да­лої із Сла­вутсь­кої місь­кої ра­ди ( м. Сла­ву­та, вул. Со­бор­ності, 7, код ЄД­РПОУ 34270865) на від­шко­ду­ван­ня май­но­вої шко­ди – 30 000 гри­вень, на від­шко­ду­ван­ня мо­раль­ної шко­ди – 30 000 гри­вень. У час­ти­ні ви­мог до ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Сла­вутсь­кої місь­кої ра­ди, Ко­му­наль­но­го під­при­ємс­тва «Сла­ву­та-Сер­віс» – від­мо­ви­ти.

Стяг­ну­ти на ко­ристь за­яв­ни­ці зі Сла­вутсь­кої місь­кої ра­ди су­до­ві вит­ра­ти у роз­мі­рі 1 536,80 гри­вень».

Рі­шен­ня су­ду на­би­рає за­кон­ної си­ли піс­ля за­кін­чення стро­ку по­дан­ня апе­ля­цій­ної скар­ги всі­ма учас­ни­ка­ми спра­ви, як­що апе­ля­цій­ну скар­гу не бу­ло по­да­но.

У ра­зі по­дан­ня апе­ля­цій­ної скар­ги рі­шен­ня, як­що його не ска­со­ва­но, на­би­рає за­кон­ної си­ли піс­ля по­вер­нення апе­ля­цій­ної скар­ги, від­мо­ви у від­крит­ті чи зак­риття апе­ля­цій­но­го про­вад­ження або прий­нят­тя пос­та­но­ви су­ду апе­ля­цій­ної ін­стан­ції за нас­лідка­ми апе­ля­цій­но­го пе­рег­ля­ду.


Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Натисніть «Подобається», щоб читати
Glavcom.ua в Facebook

Я вже читаю Glavcom в Facebook

НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

Безпритульні пси розірвали 30 гусей на Хмельниччині. Суд визначився, хто заплатить за збитки